DOWNLOAD FILE TRÌNH CHIẾU TRONG THÁNH LỄ
Thánh lễ Năm A (39 tập tin)
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các bài hát bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu (Phạm Kiên Hùng - Ca nhập lễ); Kinh vinh danh; Thánh vịnh 22 (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua - Lm. Kim Long); Kinh tin kính (3 bản); Dâng Chúa Trời (Phanxicô - Ca dâng lễ); Kinh xin ơn chữa lành (Gm. Nguyễn Văn Khảm); Chúa là vua tình yêu (La Thập Tự - Ca hiệp lễ); Giêsu vua muôn vua (L. Huyền Linh - Ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ty Yên - Ca kết lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (Lm. Huyền Linh - Ca kết lễ); và các kinh đọc trước lễ (Kinh ăn năn tội, Kinh tin, Kinh cậy, Kinh kính mến) ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 16/11/2020 |   Xem: 251 lần |   Tải về: 52 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 32 thường niên - năm A

Chúa nhật 32 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên do ca đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận soạn thảo, bao gồm: Bước vào (Phạm Liên Hùng - ca nhập lễ); Thánh vịnh 62 (Lm. Thái Nguyên - đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A); Kinh tin kính (3 bản); Con dâng Chúa (Phanxicô - ca dâng lễ); Mười cô trinh nữ (Tri Văn Vinh - ca hiệp lễ); Thắp sáng trong con (Trầm Hương - ca kết lễ); Từ chốn tối tăm (Lm. Kim Long - ca kết lễ); Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ - ca kết lễ) ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 03/11/2020 |   Xem: 225 lần |   Tải về: 30 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Chúa nhật 30 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên gồm: Mến Chúa yêu người (Lm. Nguyễn Duy) - Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long) - Của lễ con dâng (Lm. Nguyễn Duy) - Con xin Đức Ái (Lm. Văn Chi) - Ngày nay con đến (Hải Linh) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 18/10/2020 |   Xem: 208 lần |   Tải về: 23 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Chúa nhật 29 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 95 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Tình Chúa cao vời (Lm. Duy Thiên) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 11/10/2020 |   Xem: 153 lần |   Tải về: 15 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 28 thường niên - năm A

Chúa nhật 28 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 05/10/2020 |   Xem: 154 lần |   Tải về: 11 lần |   Thảo luận: 0

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 26 thường niên - năm A) , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 27/09/2020 |   Xem: 132 lần |   Tải về: 14 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 26 thường niên - năm A

Chúa nhật 26 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 20/09/2020 |   Xem: 146 lần |   Tải về: 12 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 25 thường niên - năm A

Chúa nhật 25 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 13/09/2020 |   Xem: 148 lần |   Tải về: 8 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 24 thường niên - năm A

Chúa nhật 24 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 10/09/2020 |   Xem: 116 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 17 thường niên - năm A

Chúa nhật 17 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 21/07/2020 |   Xem: 161 lần |   Tải về: 15 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 16 thường niên - năm A

Chúa nhật 16 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 16 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 16/07/2020 |   Xem: 156 lần |   Tải về: 9 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 15 thường niên - năm A

Chúa nhật 15 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 07/07/2020 |   Xem: 136 lần |   Tải về: 9 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 14 thường niên - năm A

Chúa nhật 14 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 29/06/2020 |   Xem: 138 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 13 thường niên - năm A

Chúa nhật 13 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 13 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 21/06/2020 |   Xem: 154 lần |   Tải về: 10 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 12 thường niên - năm A

Chúa nhật 12 thường niên - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 12 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 16/06/2020 |   Xem: 129 lần |   Tải về: 4 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật 11 thường niên - năm A (lễ Mình Máu Thánh Chúa)

Chúa nhật 11 thường niên - năm A (lễ Mình Máu Thánh Chúa) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 11 thường niên - năm A (lễ Mình Máu Thánh Chúa), bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 12/06/2020 |   Xem: 157 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 04/06/2020 |   Xem: 170 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 27/05/2020 |   Xem: 132 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A

Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 27/05/2020 |   Xem: 125 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A (Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm A)

Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A (Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm A) (PowerPoint)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A (Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm A), bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Tp. HCM ....   xem tiếp

  Tác giả: Authors |  Gửi lên: 19/05/2020 |   Xem: 138 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
Tải về nhiều nhất
1.

Kinh Vinh Danh
 Author | Tải về: 132

2.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author | Tải về: 90

4.

Lễ tạ ơn Mừng Tân Linh Mục
 La Thập Tự | Tải về: 48

5.

Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B
 Authors | Tải về: 41

Xem nhiều nhất
1.

Kinh tin kính (bản 2)
 Author |   Xem: 1513

2.

Kinh Vinh Danh
 Author |   Xem: 635

3.

Kinh cám ơn sau khi rước lễ
 Author |   Xem: 596

4.

Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B
 Authors |   Xem: 501

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay16,043
  • Tháng hiện tại145,612
  • Tổng lượt truy cập2,075,214
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây