TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bộ lễ (64 tập tin)
Bộ lễ Phaolô Lộc

Bộ lễ Phaolô Lộc (1 bè & 2 bè)

Kinh thương xót (Lạy Chúa xin Ngài thương xót chúng con vì chúng con trót xúc phạm...) ; Kinh Vinh Danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, Bình an dưới thế cho người muôn nơi. Vinh danh, vinh danh...) ; Allêluia yêu thương (Allêluia vì Chúa là Chúa của tình yêu hãy yêu thương nhau như Ngài yêu...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Chí Thánh ngàn trùng chí Thánh. Chí Thánh ngàn trùng khắp nơi...) ; Chiên Thiên Chúa (Đấy Đức Kitô Đấng đến xóa tội đời cho nhân loại dưới thế. Đây Chiên Thiên Chúa cứu độ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Phaolô Lộc |  Gửi lên: 11/05/2021 |   Xem: 17 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ hoa hồng

Bộ lễ hoa hồng (4 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương, thương mà thương xót chúng i i con i i i i i. Xin Chúa thương, Chúa thương...); Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng i trời. Bình ân dưới thế i i i cho người, cho người thiện...); Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Đất với trời đầy vinh quang...); Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng i i i xóa tội trần, xóa tội trần gian. Xin xót thương xin xót thương...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Phanxicô |  Gửi lên: 04/05/2021 |   Xem: 19 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ hoa hồng

Bộ lễ hoa hồng (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương, thương mà thương xót chúng i i con i i i i i. Xin Chúa thương, Chúa thương...); Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng i trời. Bình ân dưới thế i i i cho người, cho người thiện...); Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Đất với trời đầy vinh quang...); Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng i i i xóa tội trần, xóa tội trần gian. Xin xót thương xin xót thương...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Phanxicô |  Gửi lên: 04/05/2021 |   Xem: 18 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Thánh Gia

Bộ lễ Thánh Gia (3 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng - hòa âm Cao Thanh Hoàng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 18 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Thánh Gia

Bộ lễ Thánh Gia (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Ninh Doãn Hùng |  Gửi lên: 29/04/2021 |   Xem: 17 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ vào đời

Bộ lễ vào đời (2 bè)

Kinh thương xót (Lạy Ngài xin rộng ban tình thương thứ tội ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên trời an vui thánh đức với người hòa bình thiện tâm ...) ; Allêluia (Allêluia Allêluia lời Chúa là ánh sáng dẫn con đi qua tăm tối cuộc đời ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi tin Thiên Chúa chí thánh. Tôi tin Thiên Chúa ...) ; Tuyên tin (Đây là niềm tin cứu rỗi. Chúng con tuyên xưng Đức Kitô chết đi vì yêu ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa uy quyền. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trời đất đầu vinh quang Thiên Chúa ...) ; Kinh chúc tụng (Chính nhờ người với Người và trong Người mọi chúc tụng vinh quang ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa vì yêu Ngài sinh xuống trần vì yêu Ngài chết đớn đau ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên |  Gửi lên: 19/04/2021 |   Xem: 30 lần |   Tải về: 2 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Tình Thương 2

Bộ lễ Tình Thương 2 (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Allêluia (Allêluia Allêluia lời Chúa là chân lý là đường đi Chúa ơi. Lời Chúa là sự sống ...) ; Tuyên tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ; Kinh chúc tụng (Chính nhờ Người với Người và trong Người. Và mọi chúc tụng và vinh quang ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên |  Gửi lên: 19/04/2021 |   Xem: 26 lần |   Tải về: 1 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ

Bộ lễ (1 bè & 2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh |  Gửi lên: 18/04/2021 |   Xem: 38 lần |   Tải về: 5 lần |   Thảo luận: 0

Tung hô sau Truyền Phép (3 mẫu)

Tung hô sau Truyền Phép (3 mẫu) (1 bè)

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. ....   xem tiếp

  Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa |  Gửi lên: 18/04/2021 |   Xem: 103 lần |   Tải về: 34 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ thiên thần

Bộ lễ thiên thần (1 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ; Kinh lạy Cha 1 (Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện ...) ; Kinh lạy Cha 2 (Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ....   xem tiếp

  Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa |  Gửi lên: 18/04/2021 |   Xem: 35 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Các Thiên Thần

Bộ lễ Các Thiên Thần (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiển |  Gửi lên: 17/04/2021 |   Xem: 23 lần |   Tải về: 3 lần |   Thảo luận: 0

Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei)

Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei) (3 bè)

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần. Xin thường xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 02/04/2021 |   Xem: 50 lần |   Tải về: 7 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ tôn vinh Chúa (Kyrie Eleison)

Bộ lễ tôn vinh Chúa (Kyrie Eleison) (3 bè)

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô xin thương xót chúng con ....   xem tiếp

  Tác giả: Nguyên Kha |  Gửi lên: 26/03/2021 |   Xem: 31 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ dân tộc (điệu Nam Bộ)

Bộ lễ dân tộc (điệu Nam Bộ) (2 bè)

Kinh thương xót (xin Chúa ơ thương xót chúng con...) - Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời bình an ...) - Thánh Thánh Thánh (Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trời đất ...) - Chiên Thiên Chúa ( Lạy Chiên Thiên Chúa ơ Đấng xoá tội trần gian ...) - Tuyên xưng đức tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ....   xem tiếp

  Tác giả: Ngọc Linh |  Gửi lên: 22/10/2020 |   Xem: 76 lần |   Tải về: 6 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Thánh Ca tiệc ly 2

Bộ lễ Thánh Ca tiệc ly 2 (1 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) ; ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Giuse Ngô Duy Linh |  Gửi lên: 19/10/2020 |   Xem: 97 lần |   Tải về: 9 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ mồ (lễ an táng)

Bộ lễ mồ (lễ an táng) (1 bè & 2 bè)

Ca nhập lễ (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời ...) - Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con ...) - Đáp ca (Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu Người đại lượng ...) - Allêluia (Chúa phán Ta là sự sống lại và là sự sống ...) - Thánh Thánh Thánh - Lạy Chiên Thiên Chúa - Ca hiệp lễ (Lạy Chúa xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ...) - Khi di quan (Xin các Thiên Thần Chúa đưa ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Mỹ Sơn |  Gửi lên: 19/10/2020 |   Xem: 125 lần |   Tải về: 25 lần |   Thảo luận: 0

Đây là mầu nhiệm Đức tin

Đây là mầu nhiệm Đức tin (2 bè)

Đây là mầu nhiệm Đức tin! Lạy Chúa! chúng con loan truyền chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa ....   xem tiếp

  Tác giả: Kym Thanh |  Gửi lên: 17/06/2020 |   Xem: 306 lần |   Tải về: 70 lần |   Thảo luận: 0

Lời tung hô tưởng niệm (sau truyền phép) (3 mẫu)

Lời tung hô tưởng niệm (sau truyền phép) (3 mẫu) (2 bè)

Đây là màu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Kim Long |  Gửi lên: 18/04/2020 |   Xem: 245 lần |   Tải về: 73 lần |   Thảo luận: 0

Đáp ca Bộ lễ ca lên đi 3 (3 bản)

Đáp ca Bộ lễ ca lên đi 3 (3 bản) (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Lm. Kim Long |  Gửi lên: 13/04/2020 |   Xem: 141 lần |   Tải về: 19 lần |   Thảo luận: 0

Bộ lễ Quan họ Bắc Ninh

Bộ lễ Quan họ Bắc Ninh (2 bè)

Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...)g tạo thành trời đất muôn vật hữu hình ...) ....   xem tiếp

  Tác giả: Hồng Lân |  Gửi lên: 14/03/2020 |   Xem: 98 lần |   Tải về: 7 lần |   Thảo luận: 0

Tìm kiếm bằng Google
Đăng ký ngay
Kiếm tiền nhanh chóng
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic | Tải về: 552

2.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh | Tải về: 504

3.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B (thánh vịnh 32)
 Lm. Thái Nguyên | Tải về: 386

4.

Xin dâng
 Hương Vĩnh | Tải về: 308

5.

Không con không lấn bước Ngài
 Ngọc Kôn | Tải về: 269

XEM NHIỀU NHẤT
1.

Xin dâng
 Hương Vĩnh |   Xem: 2020

2.

Xin dâng cuộc đời
 Dominic |   Xem: 2007

3.

Lễ dâng tình yêu
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1468

4.

Cùng Mẹ con đi
 Đinh Công Huỳnh |   Xem: 1452

5.

Nguồn cậy trông
 Hoàng Vũ |   Xem: 1181

THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay11,963
  • Tháng hiện tại209,489
  • Tổng lượt truy cập2,538,884
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây